Hummelholmens logo

Hållbarhetsmanual för området och verksamheterna

På Hummelholmen kan och vill vi verka för hållbarhet på många olika sätt. Ett ansvarsfullt tillvägagångssätt genomsyrar både området och all verksamhet. Hållbarhetsarbetet på Humle tar avstamp i den kristna tron, samfundets värdegrund, alla människors lika värde och FN:s 17 globala mål.

Hållbarhetsmanualen består av fem olika delar, men delarna om värdegrund och medmänsklighet smälter samman i manualens textdel. De övriga delarna av hållbarhetsmanualen är minneslistor för hållbarhet på olika delar av området, en uppsättning utvärderingsformulär för kontinuerlig reflektion och en inspirationspaket med information om hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet figur
Vardegrund och Medmansklighet

Värdegrundsfrågor inom hållbarhet och engagemang för medmänniskan

Läs hela dokumentet här.

Minneslistor

Minneslistor för hållbarhet

Kök
Utearbete/området
Läger
Talkoarbete

Utvärdering

Utvärderingsverktyg som kan fungera som stöd för ökad medvetenhet, aktiva val mot hållbarhet och ständig förbättring. Det finns olika formulär för utvärderingen beroende på vem som utvärderar och vad som utvärderas.

Utvärderingsmanual

Ispiration

Inspirationspaket för kunskapsspridning om hållbar utveckling Det finns olika tips och idéer beroende på åldersgrupp / målgrupp. Här finns information och som kan användas av exempelvis läger, gästande grupper och övriga verksamhetsformer på området.

Manualen utvecklades under det Leader finansierade projektet Hållbara Humle (2021–23) och kan anpassas och användas även av andra, exempelvis församlingar, andra lägergårdar eller föreningar. Om man har intresse av att få en redigeringsbar fil av hållbarhetsmanualen och/eller minneslistorna är man varmt välkommen att ta kontakt, vi delar gärna med oss av dokumenten och våra erfarenheter kring hållbarhetsarbete i en kontext som denna.

Logotyper för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden, Leader och Aktion Österbotten